مجتبی کریمی

مجتبی کریمی

مدرس ایده پردازی و خلاقیت در دوره کیمیاگرباش زیما

تحصیلات

کارشناسی کارگردانی تئاتر از دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه هنر تهران

فعالیت ها

نویسنده، کارگردان و ایده پرداز

ایده پرداز در آژانس تبلیغاتی نت بینا