مرجان ثابتی

مرجان ثابتی

مدرس کارگاه رنگ شناسی در زیما

تحصیلات

کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۲

سوابق تدریس و فعالیت های مرجان ثابتی

شروع تدریس از سال ۱۳۸۵
دانشگاه آزاد اسلامی(واحد پرند)
دانشگاه جامع علمی کاربردی
انجمن تصویرگران ایران
مدرسه اینورس

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران
عضو پیوسته انجمن فرهنگی هنری تصویرگران

نمایشگاه های انفرادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری طراحان آزاد، ۱۳۹۵
نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری هفت ثمر، ۱۳۹۲
نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری هفت ثمر، ۱۳۹۱
نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری هفت ثمر، ۱۳۹۰
نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری طراحان آزاد، ۱۳۸۴

نمایشگاه های گروهی

نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری خط سفید، ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری پردیس ملت، ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری لاله، ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی نقاشی، خانه هنرمندان، ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری لاله، ۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری لاله،(میوه ها) ۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه قصر،(باغ ایرانی) ۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری لاله،(گل و مرغ) ۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری نگاه، ۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری لاله، ۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی نقاشی، خانه هنرمندان،(باغ مخفی) ۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه نیاوران، ۱۳۹۲
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری لاله، ۱۳۹۲
نمایشگاه گروهی نقاشی، خانه هنرمندان، ۱۳۹۲
نمایشگاه گروهی نقاشی، خانه هنرمندان، ۱۳۹۱
نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه صبا، ۱۳۹۱
نمایشگاه گروهی نقاشی، هفت نگاه، موزه نیاوران، ۱۳۹۱
نمایشگاه گروهی نقاشی، خانه هنرمندان، ۱۳۹۰
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری برگ، ۱۳۸۹
نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه نیاوران، ۱۳۸۶