مهناز صبور

مهناز صبور

مدرس ورکشاپ طراحی نقوش در خانه هنر زیما

تحصیلات

کارشناسی رشته گرافیک

فعالیت ها و سوابق

شروع فعالیت حرفه ای از سال ۱۳۷۵

تصویرگری بیش از ۱۵ عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان

تصویرگــری بــرای مجــات تخصصــی، بزرگســال، گــودک و نوجــوان از ســال ۱۳۸۰ تــا کنــون

مدرس هنر از سال ۷۶ تا کنون

طراحی جلد برای بیش از ۵۰ عنوان کتاب

مدیر هنری بیش از ۴۰ عنوان کتاب کودک در انتشارات من و کیمیا

همکاری با

ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران، نشــر الکترونیــک ایــران، گــروه مجــات همشــهری، حــوزه هنــری، انتشــارات ســروش، نشــر ویــدا، رادیــو فرهنــگ و یونســکو…

به عنوان طراح گرافیک

همکاری با مطبوعات از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶

مدیریت هنری انتشارات نسل نو اندیش ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مدیریت هنری مجله نگاه نو مدیریت هنری مجله زیکزاک(کاچیران) ۱۳۹۳

مدیر مدرسه تصویرسازی دایره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

نمایشگاه ها و جوایز:

برنــده جایــزه اول تصویرســازی پنجمیــن جشــنواره مطبوعــات درحــوزه شــهری سال ۱۳۸۷

شرکت درنمایشگاه گروهی تصویرسازی با عنوان گفتگو سال ۱۳۷۸

شــرکت در نمایشــگاه گروهــی تصویرســازی بــا عنــوان «اســب حیــوان نجیبــی بــود» سال ۱۳۷۹

حضــور در ورک شــاپ تصویرســازی غذاهــای ایتالیایــی و دریافــت لــوح تقدیــر از ســفیر ایتالیــا در ایــران ۲۰۰۸

مرور اثار مجات همشهری خانه هنرمندان ۱۳۸۴

شرکت در نمایشگاههای سالانه انجمن تصویرگران ایران از سال ۱۳۸۵

شرکت در نمایشگاه تصویرسازی گروهی با عنوان یک قدم مورچه ای ۱۳۸۶

حضور در جشنواره تصویرسازی کتابهای درسی سال ۱۳۸۶

حضور در جشنواره تصویرسازی شاهکارهای ادبی با عنوان مولانا سال۱۳۸۶

شــرکت در نمایشــگاه گروهــی اعضــای انجمــن تصویرگــران باعنــوان «چــاپ دســتی» خانــه هنرمنــدان ســال ۱۳۸۷

شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی دنیای عجیب ۱۳۹۴