مهدیه فرهادکیایی

مهدیه فرهاد کیایی

مدرس تصویرسازی مُد در زیما

طراح و تصویرگر در حیطه‌های تخصصی مُد و تبلیغات