تمرین تصویرگر شدن

مدرس: مهناز صبور

طول دوره: ۱۰ جلسه ۳ ساعته

میزان سرمایه گذاری: ۳۰۰۰۰۰ تومان

تاریخ شروع:

مهلت ثبت نام:

محتوای آموزشی:

شاید تاکنون بارها با دیدن آثار یک هنرمند تصویرگر، از خودتان پرسیده باشید که این تصاویر چطور به ذهن او می رسد و او چگونه ایده پردازى می کند؟ چطور با اینکه هیچ کدام از تصاویر شبیه دیگرى نیست، به لحاظ شیوۀ شخصى مشخص است که هرکدام متعلق به کدام تصویرگراست یا اینکه چطور یک هنرمند تصویرگر می تواند از زاویه اى متفاوت، به یک موضوع بپردازد؟

ایده هاى نو، شیوۀ شخصى، زاویۀ دید و… هیچ کدام حاصل نمی شوند مگر با تمرین و تمرین و تمرین، اما گاهى با اینکه ساعت هاى زیادى راصرف تمرین و طراحى می کنیم، هیچ کدام از این موارد حاصل نمی شوند.

تمرین هاى منسجم و هدفمند به هنرجو مى آموزند که چطور از بین هزاران قاب تصویر که در اطرافش وجود دارد، بهترین آنها را انتخاب کند و با رد کردن آن از فیلتر ذهن خود، تصویرى ناب با پیامى خاص بیافریند.

هنرمندان مطرح دنیا هیچ گاه از آموختن و کشف روزانه دست نکشیده و خود را از این دو بى نیاز ندیده اند . هنرجو با آموختن شیوه هاى متفاوت و لذت بردن از کشف خطوط و تصاویر محیط پیرامون، طراحى را به عنوان دوستی همیشگى انتخاب می کند و دفتر طراحى را همواره و در هرجا همراه خود دارد.

اما چطور می توانیم تمرین کنیم و از موضوعات سادۀ اطرافمان الهام بگیریم؟

ما طراحى می کنیم، عکاسى می کنیم، داستان می نویسیم و از تمام امکانات موجود براى خلق اثرى نو بهره می گیریم. با ذهن و قلم یک تصویرگر، با تمرین و کشف محیط اطراف خود براى رسیدن به سبک شخصى و دست یافتن به بیانى نو تلاش می کنیم و لذت می بریم.

هدف:

خروجی کارگاه:

ابزار و وسایل لازم:

مهناز صبور

مهناز صبور

مدرس ورکشاپ طراحی نقوش در خانه هنر زیما

تحصیلات

کارشناسی رشته گرافیک

فعالیت ها و سوابق

شروع فعالیت حرفه ای از سال ۱۳۷۵

تصویرگری بیش از ۱۵ عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان

تصویرگــری بــرای مجــات تخصصــی، بزرگســال، گــودک و نوجــوان از ســال ۱۳۸۰ تــا کنــون

مدرس هنر از سال ۷۶ تا کنون

طراحی جلد برای بیش از ۵۰ عنوان کتاب

مدیر هنری بیش از ۴۰ عنوان کتاب کودک در انتشارات من و کیمیا

همکاری با

ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران، نشــر الکترونیــک ایــران، گــروه مجــات همشــهری، حــوزه هنــری، انتشــارات ســروش، نشــر ویــدا، رادیــو فرهنــگ و یونســکو…

به عنوان طراح گرافیک

همکاری با مطبوعات از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶

مدیریت هنری انتشارات نسل نو اندیش ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مدیریت هنری مجله نگاه نو مدیریت هنری مجله زیکزاک(کاچیران) ۱۳۹۳

مدیر مدرسه تصویرسازی دایره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

نمایشگاه ها و جوایز:

برنــده جایــزه اول تصویرســازی پنجمیــن جشــنواره مطبوعــات درحــوزه شــهری سال ۱۳۸۷

شرکت درنمایشگاه گروهی تصویرسازی با عنوان گفتگو سال ۱۳۷۸

شــرکت در نمایشــگاه گروهــی تصویرســازی بــا عنــوان «اســب حیــوان نجیبــی بــود» سال ۱۳۷۹

حضــور در ورک شــاپ تصویرســازی غذاهــای ایتالیایــی و دریافــت لــوح تقدیــر از ســفیر ایتالیــا در ایــران ۲۰۰۸

مرور اثار مجات همشهری خانه هنرمندان ۱۳۸۴

شرکت در نمایشگاههای سالانه انجمن تصویرگران ایران از سال ۱۳۸۵

شرکت در نمایشگاه تصویرسازی گروهی با عنوان یک قدم مورچه ای ۱۳۸۶

حضور در جشنواره تصویرسازی کتابهای درسی سال ۱۳۸۶

حضور در جشنواره تصویرسازی شاهکارهای ادبی با عنوان مولانا سال۱۳۸۶

شــرکت در نمایشــگاه گروهــی اعضــای انجمــن تصویرگــران باعنــوان «چــاپ دســتی» خانــه هنرمنــدان ســال ۱۳۸۷

شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی دنیای عجیب ۱۳۹۴

“در حال بروز رسانی”

دارا بودن مهارت و دانش مقدماتی در حیطه تصویرسازی و دانستن دروس پایه هنرهای تجسمی

***برای کسب مهارت های فوق می توانید در کارگاه های زیر که در خانه هنر زیما برگزار می شوند شرکت کنید:

enroll-icon-2 (2)