هنرجوی عزیز

ظرفیت ۱۴۰۰ نفر برای دریافت هدیه زیما تکمیل شد.

خوشحالیم که در نوروز ۱۴۰۰ با همکاری شما زیمایی‌ها ۱۴۰۰ بذر کاشته می‌شود 🙂