نمونه تصویرگری نسیم بهاری برای نمایشگاه گروه دنیای عجایب با موضوع حروف الفبا