مرجان ثابتی

مرجان ثابتی

مدرس کارگاه رنگ شناسی در زیما

تحصیلات

کارشناسی ارشد نقاشي از دانشگاه تربيت مدرس، 1382

سوابق تدریس و فعالیت های مرجان ثابتی

شروع تدریس از سال 1385
دانشگاه آزاد اسلامی(واحد پرند)
دانشگاه جامع علمی کاربردی
انجمن تصویرگران ایران
مدرسه اینورس

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران
عضو پیوسته انجمن فرهنگی هنری تصویرگران

نمایشگاه های انفرادی

نمايشگاه انفرادی نقاشي، گالري طراحان آزاد، 1395
نمايشگاه انفرادی نقاشي، گالري هفت ثمر، 1392
نمايشگاه انفرادی نقاشي، گالري هفت ثمر، 1391
نمايشگاه انفرادی نقاشي، گالري هفت ثمر، 1390
نمايشگاه انفرادی نقاشي، گالري طراحان آزاد، 1384

نمایشگاه های گروهی

نمايشگاه گروهی نقاشي، گالری خط سفید، 1395
نمايشگاه گروهی نقاشي، گالری پردیس ملت، 1395
نمايشگاه گروهی نقاشي، گالری لاله، 1395
نمايشگاه گروهی نقاشي، خانه هنرمندان، 1395
نمايشگاه گروهی نقاشي، گالری لاله، 1394
نمايشگاه گروهی نقاشي، گالری لاله،(میوه ها) 1394
نمايشگاه گروهی نقاشي، موزه قصر،(باغ ایرانی) 1393
نمايشگاه گروهی نقاشي، گالری لاله،(گل و مرغ) 1393
نمايشگاه گروهی نقاشي، گالری نگاه، 1393
نمايشگاه گروهی نقاشي، گالری لاله، 1393
نمايشگاه گروهی نقاشي، خانه هنرمندان،(باغ مخفی) 1393
نمايشگاه گروهي نقاشي، موزه نياوران، 1392
نمايشگاه گروهی نقاشي، گالری لاله، 1392
نمايشگاه گروهی نقاشي، خانه هنرمندان، 1392
نمايشگاه گروهی نقاشي، خانه هنرمندان، 1391
نمايشگاه گروهی نقاشي، موزه صبا، 1391
نمايشگاه گروهی نقاشي، هفت نگاه، موزه نیاوران، 1391
نمايشگاه گروهی نقاشي، خانه هنرمندان، 1390
نمايشگاه گروهي نقاشي، گالری برگ، 1389
نمايشگاه گروهي نقاشي، موزه نياوران، 1386