مهناز صبور

مهناز صبور

مدرس ورکشاپ طراحی نقوش در خانه هنر زیما

تحصیلات

کارشناسی رشته گرافیک

فعالیت ها و سوابق

شروع فعالیت حرفه ای از سال 1375

تصویرگری بیش از 15 عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان

تصویرگــری بــرای مجــات تخصصــی، بزرگســال، گــودک و نوجــوان از ســال 1380 تــا کنــون

مدرس هنر از سال 76 تا کنون

طراحی جلد برای بیش از 50 عنوان کتاب

مدیر هنری بیش از 40 عنوان کتاب کودک در انتشارات من و کیمیا

همکاری با

ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران، نشــر الکترونیــک ایــران، گــروه مجــات همشــهری، حــوزه هنــری، انتشــارات ســروش، نشــر ویــدا، رادیــو فرهنــگ و یونســکو…

به عنوان طراح گرافیک

همکاری با مطبوعات از سال 1384 تا 1396

مدیریت هنری انتشارات نسل نو اندیش 1387 تا 1390

مدیریت هنری مجله نگاه نو مدیریت هنری مجله زیکزاک(کاچیران) 1393

مدیر مدرسه تصویرسازی دایره 1386 تا 1390

نمایشگاه ها و جوایز:

برنــده جایــزه اول تصویرســازی پنجمیــن جشــنواره مطبوعــات درحــوزه شــهری سال 1387

شرکت درنمایشگاه گروهی تصویرسازی با عنوان گفتگو سال 1378

شــرکت در نمایشــگاه گروهــی تصویرســازی بــا عنــوان «اســب حیــوان نجیبــی بــود» سال 1379

حضــور در ورک شــاپ تصویرســازی غذاهــای ایتالیایــی و دریافــت لــوح تقدیــر از ســفیر ایتالیــا در ایــران 2008

مرور اثار مجات همشهری خانه هنرمندان 1384

شرکت در نمایشگاههای سالانه انجمن تصویرگران ایران از سال 1385

شرکت در نمایشگاه تصویرسازی گروهی با عنوان یک قدم مورچه ای 1386

حضور در جشنواره تصویرسازی کتابهای درسی سال 1386

حضور در جشنواره تصویرسازی شاهکارهای ادبی با عنوان مولانا سال1386

شــرکت در نمایشــگاه گروهــی اعضــای انجمــن تصویرگــران باعنــوان «چــاپ دســتی» خانــه هنرمنــدان ســال 1387

شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی دنیای عجیب 1394