تمرین تصویرگر شدن

مدرس: مهناز صبور

طول دوره: 10 جلسه 3 ساعته

میزان سرمایه گذاری: 300000 تومان

تاریخ شروع:

مهلت ثبت نام:

محتوای آموزشی:

شايد تاکنون بارها با ديدن آثار يك هنرمند تصويرگر، از خودتان پرسيده باشید که اين تصاوير چطور به ذهن او مي رسد و او چگونه ايده پردازى مي كند؟ چطور با اينكه هيچ كدام از تصاوير شبيه ديگرى نيست، به لحاظ شيوۀ شخصى مشخص است كه هرکدام متعلق به كدام تصويرگراست يا اينكه چطور يك هنرمند تصويرگر مي تواند از زاويه اى متفاوت، به یک موضوع بپردازد؟

ايده هاى نو، شيوۀ شخصى، زاويۀ ديد و… هیچ کدام حاصل نمي شوند مگر با تمرين و تمرين و تمرين، اما گاهى با اينكه ساعت هاى زيادى راصرف تمرين و طراحى مي كنيم، هيچ كدام از اين موارد حاصل نمي شوند.

تمرين هاى منسجم و هدفمند به هنرجو مى آموزند كه چطور از بين هزاران قاب تصوير كه در اطرافش وجود دارد، بهترين آنها را انتخاب كند و با رد كردن آن از فيلتر ذهن خود، تصويرى ناب با پيامى خاص بیافریند.

هنرمندان مطرح دنيا هيچ گاه از آموختن و كشف روزانه دست نكشيده و خود را از این دو بى نياز نديده اند . هنرجو با آموختن شيوه هاى متفاوت و لذت بردن از كشف خطوط و تصاوير محيط پيرامون، طراحى را به عنوان دوستی هميشگى انتخاب می کند و دفتر طراحى را همواره و در هرجا همراه خود دارد.

اما چطور مي توانيم تمرين كنيم و از موضوعات سادۀ اطرافمان الهام بگيريم؟

ما طراحى مي كنيم، عكاسى مي كنيم، داستان مي نويسيم و از تمام امكانات موجود براى خلق اثرى نو بهره می گیریم. با ذهن و قلم يك تصويرگر، با تمرين و كشف محيط اطراف خود براى رسيدن به سبك شخصى و دست یافتن به بيانى نو تلاش مي كنيم و لذت مي بريم.

هدف:

خروجی کارگاه:

ابزار و وسایل لازم:

مهناز صبور

مهناز صبور

مدرس ورکشاپ طراحی نقوش در خانه هنر زیما

تحصیلات

کارشناسی رشته گرافیک

فعالیت ها و سوابق

شروع فعالیت حرفه ای از سال 1375

تصویرگری بیش از 15 عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان

تصویرگــری بــرای مجــات تخصصــی، بزرگســال، گــودک و نوجــوان از ســال 1380 تــا کنــون

مدرس هنر از سال 76 تا کنون

طراحی جلد برای بیش از 50 عنوان کتاب

مدیر هنری بیش از 40 عنوان کتاب کودک در انتشارات من و کیمیا

همکاری با

ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران، نشــر الکترونیــک ایــران، گــروه مجــات همشــهری، حــوزه هنــری، انتشــارات ســروش، نشــر ویــدا، رادیــو فرهنــگ و یونســکو…

به عنوان طراح گرافیک

همکاری با مطبوعات از سال 1384 تا 1396

مدیریت هنری انتشارات نسل نو اندیش 1387 تا 1390

مدیریت هنری مجله نگاه نو مدیریت هنری مجله زیکزاک(کاچیران) 1393

مدیر مدرسه تصویرسازی دایره 1386 تا 1390

نمایشگاه ها و جوایز:

برنــده جایــزه اول تصویرســازی پنجمیــن جشــنواره مطبوعــات درحــوزه شــهری سال 1387

شرکت درنمایشگاه گروهی تصویرسازی با عنوان گفتگو سال 1378

شــرکت در نمایشــگاه گروهــی تصویرســازی بــا عنــوان «اســب حیــوان نجیبــی بــود» سال 1379

حضــور در ورک شــاپ تصویرســازی غذاهــای ایتالیایــی و دریافــت لــوح تقدیــر از ســفیر ایتالیــا در ایــران 2008

مرور اثار مجات همشهری خانه هنرمندان 1384

شرکت در نمایشگاههای سالانه انجمن تصویرگران ایران از سال 1385

شرکت در نمایشگاه تصویرسازی گروهی با عنوان یک قدم مورچه ای 1386

حضور در جشنواره تصویرسازی کتابهای درسی سال 1386

حضور در جشنواره تصویرسازی شاهکارهای ادبی با عنوان مولانا سال1386

شــرکت در نمایشــگاه گروهــی اعضــای انجمــن تصویرگــران باعنــوان «چــاپ دســتی» خانــه هنرمنــدان ســال 1387

شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی دنیای عجیب 1394

“در حال بروز رسانی”

دارا بودن مهارت و دانش مقدماتی در حیطه تصویرسازی و دانستن دروس پایه هنرهای تجسمی

***برای کسب مهارت های فوق می توانید در کارگاه های زیر که در خانه هنر زیما برگزار می شوند شرکت کنید:

enroll-icon-2 (2)