nemoone kar marjan sabeti

رنگ شناسی

مدرس: مرجان ثابتی

طول دوره: 10 جلسه 3 ساعته


مختصری درباره دوره رنگ شناسی

یکی از سوالاتی  که در خصوص رنگ شناسی مطرح می شود، این است که
رنگی دیدن یعنی چه و ما تا چه اندازه باید هر رنگی را در کار خود استفاده کنیم؟
تفاوت خط و سطح رنگی در اثر چیست و جای استفاده از هر کدام از این دو کجاست؟

برای پاسخ به سوالاتی از این دست لازم است شناخت رنگ را در خود تقویت کنیم. “مبانی رنگ” یکی از دروس مهم مبانی هنرهای تجسمی است. مواردی مانند نام و فام رنگ، تیرگی و روشنی، خاموشی و درخشندگی و سردی و گرم بودن رنگ از مهم ترین مسائلی است که هنرجو در این کارگاه از آن آگاه می شود.


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@