تکنیک های تصویرسازی

مدرسین: علی بوذریفاطمه رادپورپیمان رحیمی زاده

طول دوره : 12 جلسه ی 3 ساعته


مختصری درباره کارگاه تکنیک های تصویرسازی

تصویر سازی یک هنر ارتباط بصری است. به صورت ساده، سبک یک تصویرگر، واژگان اوست و تکنیک چیزی است که او برای بیان مطلب آن را انتخاب می‌کند.

این عنوان درسی برای آموزش استفاده از ابزار و تکنیک‌های تصویرسازی و چگونگی ترکیب آنها بصورت خلاقانه و موثر به هنرجویان طراحی شده است. هنرجویان در اجرای تکنیک‌ها توانایی و مهارت کسب خواهند کرد.

خانه هنر زیما برای هرچه مفیدتر و مؤثرتر شدن این کارگاه این بار از سه استاد جهت تدریس تکنیک های تصویرسازی دعوت کرده است. در کنار این عزیزان تکنیک های کلاژ و مونتاژ، چاپ دستی و کار با اکرلیک را خواهیم آموخت.


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@