تاریخ-نقاشی-ایران

تاریخ نقاشی ایران

مدرس: علی رفیع

طول دوره: ۸ جلسه ی ۲ ساعته


مختصری درباره دوره تاریخ نقاشی ایران

برای ورود به موضوع سرگذشت نقاشی ایرانی در ادوار تاریخی، نخست می بایست پاسخی برای دو پرسش اساسی بیابیم: ایران کجاست؟ و نقاشی چیست؟ پاسخ این دو پرسش که در نظر اول شاید ساده بنماید محل بحث بسیاری از پژوهشگران تاریخ هنر ایران است. اینکه دقیقاً به چه می گوییم نقاشی و مصادیق نقاشی چیست از یک سو و اینکه حدود و ثغور سرزمین ایران تا کجاست و چه مصادیقی از نقاشی ایران در این گستره قابل بازیابی و بررسی است از سوی دیگر محتوای این دوره آموزشی را تشکیل خواهد داد و در آن تلاش خواهد شد تا با تحلیل نمونه های به جای مانده از نقاشی و تصویرگری در محوطه های تاریخی و یا بر روی اشیاء موزه ای، کانون های نقاشی در ایران و خصوصیات سبکی آنها در ادوار مختلف تاریخی معرفی شود.

عناوین:

  • مقدمات در تعریف نقاشی و ایران ۱ جلسه
  • نقاشی پیش از اسلام تحلیل نمونه های هخامنشی، سغدی، مانوی و ساسانی به جای مانده از کاشی های لعاب دار، برگ نسخه های دینی و نقاشی های دیواری ۱ جلسه
  • نقاشی ایران دوره میانه )تحلیل نمونه های به جای مانده از به جای مانده شاهنامه های چند ستونی و سایر کتب داستانی منظوم و منثور در نسخه های خطی فارسی از ورود اعراب مسلمان به ایران تا پایان دوره تیموری ۲ جلسه
  • نقاشی ایران در دوره صفوی زندیه و افشاریه  ۲  جلسه
  • نقاشی ایران در دوره قاجار تا پیش از شکل گیری مکتب کمال الملک ۱  جلسه
  • مکتب کمال الملک و مدرسه صنایع مستظرفه  ۱  جلسه

اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@